Fallerej Förlag har hela tiden som alla vet förordat konkreta lösningar. Hela En Kvart Om Dagen – konceptet bygger på att hjälpa föräldrar hjälpa sina barn. Alla med läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi men alla med dyslexi har läs- och skrivsvårigheter och, tyvärr behöver dessa barn mera hjälp och mera träning än andra.
Vi tror inte på några genvägar, magiska droppar, dysleximassage, andningsövningar eller mirakelkurer. Vi tror på strukturerad regelbunden träning – det ska vara roligt, det ska uppmuntras och belönas. Texterna ska vara så enkla att barnet upplever att detta är något han eller hon klarar av – självförtroendet ska byggas upp, inte raseras. Inget flum, utan tydlighet, man vet exakt VAD som ska göras, HUR det ska göras och…viktigt, man vet när man är FÄRDIG. Hur ambitiös man än är som förälder, gör inte misstaget att; eftersom det går så bra så fortsätter vi lite till.
Inte en massa kringverk, inte tusentals bilder, inga ljudeffekter – bara texten.

Men, vad säger forskarna och expertisen då?

———————————————————————————————————–

Pedagogiska metoder och hjälpmedel för yngre barn

Enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt* finns det en rad viktiga generella faktorer i en lyckad läs- och skrivpedagogik för yngre barn med dyslexi. Bland annat följande:

– Det är viktigt att man ägnar mycket tid åt läs- och skrivinlärningen.

– Det är viktigt att de specialpedagogiska insatserna sätts in tidigt för att eleven inte ska hinna drabbas av en negativ självbild eller fastna i användandet av verkningslösa strategier.

– Det är viktigt att eleven får känna att han eller hon lyckas i sitt arbete “Jag kan”.

– Läslusten är viktig för att eleven ska känna motivation att lära sig läsa.

– Läraren måste för att bedöma var i sin läs- och skrivutveckling eleven befinner sig, uppmärksamma och förstå de strategier eleven använder för att klara sina uppgifter och därifrån hjälpa eleven vidare i sin utveckling.

– Läraren måste också känna till och bemästra olika metoder för att hjälpa barn med dyslexi. Det finns ingen universalmetod, alla barn lär sig bäst på olika sätt.

– Det är viktigt att eleven får en-till-en undervisning av sin lärare.

– Det är viktigt att eleven får träna sina fonologiska förmågor.

– Datorbaserat stöd till eleverna kan också vara till stor hjälp om det används rätt.
Datorn får inte ersätta kommunikationen med läraren, programmet får inte heller vara för svårt att hantera.

– Det är viktigt med upprepad högläsning där eleven får läsa samma text flera gånger och känna att det går bättre och bättre, samtidigt som det blir tydligt för läraren vilka fel som blir kvar och alltså är de största stötestenarna för eleven.

* Konsensusprojektet ger svenska läsforskares samlade mening inom läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivinlärning och läs- och skrivinlärningspedagogik. Inom projektet arbetar forskare med bakgrund inom pedagogik, psykologi, medicin och stråkvetenskap. Syftet är att bringa reda i var forskningen står i frågor kring dyslexi och övriga läs- och skrivsvårigheter, samt att skapa en så samstämmig syn i forskarvärlden som möjligt.

———————————————————————————————————

Ändå finns det aktiva inom de stora dyslexiföreningarna som menar att det “inte är lönt” med träning för den som verkligen har dyslexi och att man istället enbart ska fokusera på kompenserande hjälpmedel…